حق بیمار در انتخاب پزشک معالج:

یکی از سوالاتی که ذهن بسیاری از کادر درمانی را درگیر نموده است این است که آیا بیمار حق دارد پزشک معالج خود را انتخاب نماید؟ و اگر بیماری به نام ودر سرویسِ پزشکِ خاصی بستری شده باشد آیا امکان اینکه بیمار به درخواست خود، پزشک معالجش را عوض نماید وجود دارد یا خیر؟و از سوی دیگر آیا پزشک معالج اجازه دارد ارتباط خود را با بیمار قطع نماید و درمان وی را ادامه ندهد و برای مثال بدون اینکه درمان بیمار خاتمه یافته باشد وی را از سرویس خود مرخص نماید؟ در آیین نامه انتظامی سازمان نظام پزشکی در چند ماده به پاسخ این سوال اشاره شده است از جمله: ماده 2- شاغلان حرفه های پزشکی مکلفند بدون توجه به ملیت، نژاد، مذهب و موقعیت اجتماعی- سیاسی بیماران حداکثر تلاش ممکن را در حدود وظایف حرفه ای خود به کار ببرند. ماده3- شاغلان حرفه های پزشکی باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی، صنفی و حرفه ای انجام وظیفه کرده و از ارتکاب کارهایی که موجب هتک حرمت جامعه پزشکی میشود خودداری کنند. ماده19- پزشک معالج مسئول ادامه درمان بیمار خود است مگر اینکه بیمار یا بستگان او مایل نباشند بر اساس مواد فوق پزشکی که بیمار، به نامِ وی بستری شده است موظف است درمان بیمار را بر عهده بگیرد و به هیچ عنوان نمی تواند ارتباط خود را با بیمار قطع کند مگر اینکه دلیل قانع کننده و محکمه پسندی برای عدم پذیرش بیمار وجود داشته باشد مثلاً درمان بیمار مذکور در تخصص پزشک مذکورنباشد اما آیین نامه انتظامی سازمان نظام پزشکی به بیمار این حق را داده است که ارتباط خود با پزشک معالج را به صورت یک طرفه قطع نماید که البته به این حق در منشور حقوق بیمار نیز اشاره شده است اما مواردی پیش می آید که به هر دلیلی بیمار بستری در یک مرکز درمانی تمایل دارد از سرویس یک پزشک خارج شده و درمان خود را زیر نظر پزشک دیگری در همان مرکز ادامه دهد. حال سوال این است که آیا بیمار یا همراهان وی چنین حقی دارند ؟ و اگرچنین حقی دارند روال منطقی چنین امری چگونه باید باشد؟ همانگونه که در بالا ذکر گردید بیمار حق دارد از ادامه درمان توسط پزشک معالجش صرف نظر کند چه در بیمارِ بستری در مرکز درمانی و چه در بیماری که به صورت سرپایی به مطب یا درمانگاه مراجعه نموده باشد. بنابراین پزشک اول (پزشک معالج) نمی تواند مانع خواست بیمار گردد (مگر در مواردی که جان بیمار در خطر باشد) اما اینکه پزشک دوم، این درخواست بیمار یا همراهان وی را بپذیرد امری است که جای بحث دارد مسلماً چنین اقدامی از طرف پزشک دوم ممکن است باعث گله مندی پزشک معالج اول گردد و شاید از نظر اخلاقی نیز چنین امری پسندیده نباشد. در چنین حالتی پزشک دوم هیچگونه وظیفه ای برای پذیرش بیمار مذکور ندارد اما اگر پزشک مذکور تمایل به پذیرش این بیمار داشته باشد بهتر است که در ابتدا، این موضوع را با پزشک اول در میان گذاشته و در صورت موافقت پزشک اول اقدام به این امر شود. البته در چنین حالتی ریاست مرکز درمانی نیز باید با این موضوع موافقت نماید و در واقع موافقت وی نیز شرط خواهد بود چراکه گاه این درخواست از جانب بیماران مختلف آنقدر تکرار می گردد که عملاً نظم آن مرکز درمانی را مختل می نماید. پس سیر منطقی تغییر پزشک معالج به درخواست بیمار یا همراهان وی به ترتیب زیر است. 1. کسب موافقت پزشک دوم 2. در میان گذاشتن موضوع از طرف پزشک دوم با پزشک معالج اول 3. و در صورت موافقت هر دو پزشک ، اخذ موافقت ریاست مرکز درمانی 4. صدور دستور به مدارک پزشکی و حسابداری بیمارستان جهت انجام سیر قانونیِ تغییرِ پزشکِ معالج


ضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram