وظایف پرستار در بخش توانبخشی

علاوه بر وظايف عمومي، وظايف تخصصي پرستار در حوزه توانبخشي با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرايند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي‌باشد: 1- بررسي و شناخت مددجو و خانواده پيرامون تشخيص به موقع محدوديت ها، نيازها و سطح توانايي بالقوه آنها شامل: - بررسي نيازهاي جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي مددجو و خانواده - طراحي و اجراي آموزش بر اساس نيازسنجي در خصوص توانبخشي و توانمندسازي مددجو، خانواده و جامعه - تشخيص به موقع محدوديت ها، پيشگيري از معلوليت هاي ثانويه، بازتواني و پيشگيري از عوارض معلوليت ها - آگاهي از منابع و سيستم هاي حمايتي و توانبخشي - ارجاع به موقع مددجو و خانواده به منابع حمايتي و توانبخشي 2- برنامه ريزي و پيش بيني منابع انساني و مالي با همكاري مددكار 3- اجراي برنامه هاي مراقبتي به منظور حفظ، تامين و ارتقاي سلامت مددجو در كليه ابعاد جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي در جهت حداكثر بهره وري از توانايي بالقوه مددجو، كاهش وابستگي به ديگران در زندگي روزمره و ارتقاء توانمندي هاي موجود با توجه به مراقبت هاي مورد نياز مددجو شامل: - نيازهاي دفعي، ادراري - نياز به خواب و استراحت - سلامت و بهداشت پوست و جلوگيري از زخم بستر - نيازهاي تغذيه اي - ارتقاء تحرك و پويايي - ارتقاء ارتباط بين فردي - ارائه داروهاي تجويز شده و آموزش عوارض آنها به مددجو و خانواده - هماهنگي و همكاري با ساير اعضاي تيم توانبخشي و ارجاع مددجو در صورت لزوم - كمك به مددجو و خانواده در تطابق با تغييرات ايجاد شده ناشي از شرايط مددجو - هماهنگ كردن منابع و امكانات اجتماعي در جهت پاسخ به نيازهاي مددجو - حمايت و تشويق مددجو و خانواده در اجراي برنامه هاي مراقبت از خود - فراهم كردن محيطي مناسب جهت بيان احساسات و نگراني هاي مددجو و خانواده - ايجاد انگيزه در مشاركت مددجو و خانواده در گروه هاي حمايتي مانند گروه والدين - آموزش و برنامه ريزي فعاليت هاي روزمره زندگي بر حسب سطح توانايي مددجو - ارزيابي دوره اي برنامه هاي توانبخشي - آموزش به مددجو، خانواده و جامعه در زمينه مسائل مربوط به توليد مثل، مسائل جنسي و پيشگيري از سوء استفاده از مددجو 4- ارتقاء كيفيت مهارت هاي روزمره زندگي به منظور سازگاري مثبت مددجو و خانواده در اجتماع و محيط زيست (IADL ) 5- مشاوره، آموزش و ارائه مراقبت هاي پرستاري در جهت رفع نيازهاي بهداشتي و جسمي مددجو 6- ايجاد هماهنگي در ارائه خدمات مختلف در طرح فرآيند توانبخشي از طريق مديريت موردي (Management Case ) 7- تدوين طرح ترخيص ( Discharge Planning ) و ارجاع با كمك خانواده و مددجو - برنامه ريزي،‌ آموزش با مشاركت مددجو و خانواده - انجام مراقبت در منزل و پيگيري دوره اي مددجو و خانواده - ارجاع مددجو به تيم توانبخشي 8- ارزشيابي فرايند توانبخشي مددجو و خانواده تذكر: پرستاري توانبخشي مجموعه اقدامات پرستاري با تاكيد بر نقش هاي آموزشي، مراقبتي، حمايتي (روانشناختي )، هماهنگي، هدايتي، پژوهشي، ارزشيابي و عضويت در تيم بهداشتي به منظور ارتقاء سلامت و توانمندي، استقلال و ارتقاء كيفيت زندگي در سه سطح؛ پيشگيري از ناتواني، توانبخشي معلوليت ها، پيشگيري از عوارض ناتواني و معلوليت مي باشد.


ضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram