وظایف پرستار در بخش مراقبتهای ویژه قلبی CCU

علاوه بر وظايف عمومي، وظايف تخصصي پرستار در بخش مراقبت ويژه قلبيC.C.Uبا تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرايند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي‌باشد: 1- پذيرش و تحويل بيمار و مدارك بيمار 2- انجام معاينات فيزيكي لازم و ثبت آن ها و گزارش موارد ضروري 3- ارزيابي وضعيت درد و تدابير جهت تسكين درد 4- حمايت روحي- رواني بيمار و خانواده و به كارگيري روش هاي آرام سازي جهت كاهش اضطراب 5- آشناسازي بيمار جهت انجام روش هاي تشخيصي و درماني 6- ارائه بكارگيري تدابير پرستاري به منظور حمايت جسمي و رواني بيمار در حين انجام روش هاي تشخيصي و درماني تهاجمي و غيرتهاجمي 7- مانيتورينگ قلب،‌تشخيص ديس ريتمي هاي مختلف، اطلاع به پزشك در صورت لزوم و انجام اقدامات فوري در صورت بروز ديس ريتمي هاي خطرناك 8- ارائه مراقبت هاي لازم پس از انجام روش هاي تشخيصي و درماني بخصوص روش هاي تهاجمي مانند:‌آنژيوگرافي، گذاشتن پيس ميكر از قبيل كنترل وضعيت هموديناميك، كنترل عوارض روش هاي درماني و آموزش مراقبت از خود به بيمار و خانواده. 9- هماهنگي و همكاري با تيم درمان جهت انجام مراحل مختلف بازتواني قلبي با توجه به وضعيت مددجو 10- مشاوره و آموزش به مددجو و خانواده در زمينه شيوه هاي مناسب زندگي، مراقبت از خود و مراقبت در منزل 11- انجام اينتوباسيون در موارد ضروري 12- اعلام كد و شروع اقدامات احياء قلب و ريه (CPR ) 13- تنظيم و بكارگيريDC شوك در موارد ضروري 14- انجام مراقبت هاي پرستاري روتين بخشCCU به منظور تعديل فعاليت و استراحت مددجو 15- بررسي آزمايشات روتين بخش و گزارش مورد ضروري به پزشك 16- انجام ساكشن ترشحات راه هاي هوايي و لوله تراشه، تراكياستومي،‌osotracheal ،Nasotracheal 17- انجام حمايت هاي روانشناختي از بيماران و خانواده بيمار 18- بررسي و نظارت بر صحت عملكرد تجهيزات تخصصي بخش 19– ثبت دقيق و گزارش كليه اقدامات انجام شده


ضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram