وظایف پرستار در بخش سرطان

علاوه بر وظايف عمومي، وظايف تخصصي پرستار در بخش سرطان با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرايند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي‌باشد: 1- بررسي، ارزيابي و معاينات فيزيكي 2- رعايت اصول ايزوله معكوس 3- ارائه مراقبت هاي روحي - رواني از مددجويان مبتلا به سرطان تحت درمان، شيمي درماني، راديوتراپي، پيوند مغز استخوان و خانواده آن ها 4- هماهنگي و همكاري با پزشك در انجام روش هاي تشخيصي مثل بيوپسي، آسپيراسيون مغز استخوان 5- آموزش و مراقبت هاي پرستاري قبل،‌ حين و بعد از روش هاي تشخيصي تهاجمي مثل بيوپسي، آسپراسيون مغز استخوان و ساير موارد 6- اجراي شيمي درماني طبق مراحل زير: - كنترل وزن مددجو به منظور بررسي كاهش وزن نسبت به جلسات قبل - ارزيابي پارامترهاي آزمايشگاهي مرتبط با پروتكل شيمي درماني مددجو و گزارش موارد غير طبيعي به پزشك معالج - اجرا و كنترل اقدامات محافظتي از خود، ساير كاركنان بخش و مددجوان در مورد مواجهه با داروهاي شيمي درماني شامل استفاده از هود – ماسك و گان استاندارد - آماد سازي داروهاي شيمي درماني طبق استاندارد - نظارت و كنترل بر عملكرد صحيح تجهيزات اختصاصي مورد استفاده در شيمي درماني - تزريق و انفوزيون داروهاي شيمي درماني از طريق زير جلدي – وريدهاي محيطي با نظارت پزشك معالج طبق استانداردها - نظارت بر جمع آوري و دفع وسايل آلوده به مواد شيميايي طبق استاندارد - پيشگيري و كنترل عوارض حاد شامل نشت دارو،‌اسپاسم وريدي،‌ استفراغ،‌ شوك آنافيلاكتيك حين شيمي درماني و انجام تدابير پرستاري لازم و گزارش به پزشك معالج - انجام مراقبت هاي پرستاري لازم قبل، حين و بعد از شيمي درماني وريدي، نخاعي، بطني، شرياني و صفاقي - آماده سازي، تزريق و انفوزيون داروهاي ايمنوتراپي تجويز شده 7- انجام مراقبت هاي پرستاري از مددجو تحت راديوتراپي ( داخلي و خارجي ) شامل موارد زير: - بررسي وضعيت جسمي، رواني مددجو قبل از شروع راديوتراپي با فواصل معين براساس نوع و محل راديوتراپي - انجام و اقدامات پيشگيري و مراقبت پرستاري از عوارض حين و زودرس راديوتراپي داخلي و خارجي - اجراي اقدامات حفاظت از خود و سايرين در راديوتراپي داخلي 8- تعيين نيازهاي آموزشي و آموزش به مددجو و خانواده جهت مراقبت از خود ( Self – care ) 9- اجراي درمان هاي تسكيني و ارائه مراقبت هاي پرستاري مربوطه (Palliative Care ) از مددجو مبتلا به سرطان توسط متخصص در درمان هاي تسكيني با آموزش و به كارگيري روش هاي غير دارويي كنترل درد و اضطراب از قبيل قرار دادن مددجو در پوزيشن مناسب، بكارگيري تكنيك هاي آرام سازي،‌ موسيقي درماني، روش هاي انحراف فكر و ساير موارد 10- بررسي و شناخت عوارض دارويي و انجام اقدامات لازم جهت پيشگيري از عوارض 11- ارائه مراقبت هاي روحي - رواني از مددجو مبتلا به سرطان و خانواده 12- ثبت دقيقه كليه اقدامات انجام شده و عوارض ايجاد شده در رابطه با اجراي مراحل شيمي درماني مددجو 13- نظارت بر رعايت اصول صحيح بهداشت زباله هاي شيمي درماني در بخش مربوطه 14- همكاري با پزشك در انجام اينتوباسيون و در موارد ضروري توسط پرستاري كه دوره اينتوباسيون و CPR را گذرانده باشد.


ضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram