حقوق بیمار7(حق ابراز اعتراض و شکایت)

1- بیمار حق دارد در صورتی که حقوق قانونی وی زیر پا گذاشته می شود، اعتراض و شکایت نماید. 2- بیمار حق اعتراض در مورد خدمات بهداشتی و درمانی را دارد این شکایات بیمار باید مورد رسیدگی قرار بگیرد و پاسخ منطقی به بیمار داده شود. 3- بیمار حق دارد بداند که به هنگام بیان اعتراض و شکایت باید با چه کسی، کی و چگونه تماس بگیرد.


ضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram