حقوق بیمار2 (حق رضایت آگاهانه)

1- هر فرد عاقل و بالغ حق دارد درمورد درمان یا روش درمانی که برایش توصیه شده یا ضرورت دارد تصمیم بگیرد. در واقع هر انسان بالغ و عاقل وذی صلاح باید نسبت به هر گونه روش درمانی که برای او در نظر گرفته اند ، از قبل آگاه و راضی باشد و بدیهی است که بدون کسب رضایت وی چنین کاری ضرب و جرح و جرم محسوب می شود. 2- بیمار حق دارد برای لمس شدن و مشاهده و معاینه شدن اجازه بدهد، این اصلی که در مورد همه وارد رضایت نامه صدق می کند. 3- بیمار بطور قانونی حق دارد توضیحات واضح و مختصری درباره درمانهای پیشنهادی به زبان ساده دریافت کند. این توضیحات شامل عوارض درمان، احتمال مرگ، مشکلاتی که معمولاً پس از بهبودی پیش می آید و میزان احتمال موفقیت روش درمانی است، به بیمار باید اطمینان داده شود که بدون رضایت آگاهانه، او تحت هیچ درمانی قرار نخوهد گرفت. مفاد چنین رضایت نامه ای در یک فرم رضایت نامه کتبی تنظیم شده و به تایید بیمار باید برسد. 4- بیمار حق دارد قبل از امضای رضایت نامه، وضعیت کنونی وی و عواقب عدم انجام درمان به طور صحیح، کامل و واضح ارزیابی شود. 5- بیمار حق دارد قبل از اعلام رضایت، اطلاعات کاملی درباره نوع بیماری خود، درمان پیشنهادی پزشک معالج، عوارض درمان پیشنهادی و سایر روشهای درمانی موجود به زبانی ساده و قابل فهم دریافت کند. 6- در حین اجرای برنامه مراقبت پزشکی افرادی که بطور مستقیم درگیر مراقبت از بیمار می باشند، برای حضور در هنگام مصاحبه و معاینه باید از بیمار اجازه بگیرند. 7- اخذ رضایت آگاهانه بیمار لازمه هرگونه مداخله پزشکی است. 8- بیمار حق دارد که رضایت یا عدم رضایت خود را از بخشیدن عضو خود به منظور پیوند اعضاء به سایر بیماران اعلام نماید. 9- در مواردی که بیمار هوشیاری خود را از دست داده و یا قادر به بیان تمایلات و خواسته های خود نیست ، در هر زمان که ممکن باشد باید رضایت نامه درمانی از وی یا نماینده قانونی وی گرفته شود. 10- در صورتی که نماینده قانونی بیمار در دسترس نبوده و انجام مداخله درمانی اضطراری است فرض بر رضایت بیمار گذاشته شده و اقام درمانی صورت پذیرد مگر اینکه شواهدی دال بر این امر در دست باشد که بیمار در صورتی که هوشیاری خود را از دست نداده بود، بی تردید با انجام چنین درمانی مخالفت می کرد. 11- در صورتیکه اخذ رضایت نامه از بمیار ممکن نباشد و ضرورت پزشکی انجام مداخله درمانی را ضروری اعلام نماید، نیازی به اخذ رضایت نامه از بیمار نیست مگر اینکه بیمار از قبل ، انجام مداخله درمانی را ممنوع اعلام کرده باشد. 12- در مواردی که نماینده قانونی یا وکیل بیمار از انجام اقدام درمانی که به نظر پزشک به صلاح بمیار است مخالفت کند، پزشک موظف است نظر خود را با نماینده یا نهاد قانونی بیمار به شور گذارد و در موارد اضطراری علی رغم مخالفت نمانیده قانونی اقدامی کند که فکر می کند به صلاح بیمار است ، انجام دهد. 13- در خصوص بیمارانی که به لحاظ قانونی تمامی یا بخشی از توانایی ابراز رضایت خود را از دست داده اند، بادی از وکیل یا نماینده قانونی آنها رضایت نامه گرفتهشود مع هذا اطلاعات لازم را به اندازه ظزرفیت تصمیم گیری باید در اختیار بیمار قرار داد. 14- در صورتیکه بیمار به لحاظ قانونی اجازه تصمیم گیری ندارد ولی می تواند تصمیمات منطقی اتخاذ کند باید به نظرات وی احترام گداشته شود و این حق به وی داده شود که از افشای اسرار بیماری او در نزد نماینده قانونی وی جلوگیری بعمل آید.


ضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram